PUBLICATIONS

Browse through over scientific publications by CA2DM staff, students, collaborators, and partners.

1230 entries « 1 of 25 »

2020

Lian, Xu; Ma, Zhirui; Zhang, Zhonghan; Yang, Jinlin; Sun, Shuo; Gu, Chengding; Liu, Yuan; Ding, Honghe; Hu, Jun; Cao, Xu; Zhu, Junfa; Li, Shuzhou; Chen, Wei

An in-situ spectroscopy investigation of alkali metal interaction mechanism with the imide functional group Journal Article

NANO RESEARCH, 13 (12), pp. 3224-3229, 2020, ISSN: 1998-0124.

Abstract | Links | BibTeX

Liang, Qijie; Gou, Jian; Arramel, ; Zhang, Qian; Zhang, Wenjing; Wee, Andrew Thye Shen

Oxygen-induced controllable p-type doping in 2D semiconductor transition metal dichalcogenides Journal Article

NANO RESEARCH, 13 (12), pp. 3439-3444, 2020, ISSN: 1998-0124.

Abstract | Links | BibTeX

Rodin, Aleksandr; Trushin, Maxim; Carvalho, Alexandra; Neto, Castro A H

Collective excitations in 2D materials Journal Article

NATURE REVIEWS PHYSICS, 2 (10), pp. 524-537, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Tsai, Hsin-Zon; Lischner, Johannes; Omrani, Arash A; Liou, Franklin; Aikawa, Andrew S; Karrasch, Christoph; Wickenburg, Sebastian; Riss, Alexander; Natividad, Kyler C; Chen, Jin; Choi, Won-Woo; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Su, Chenliang; Louie, Steven G; Zettl, Alex; Lu, Jiong; Crommie, Michael F

A molecular shift register made using tunable charge patterns in one-dimensional molecular arrays on graphene Journal Article

NATURE ELECTRONICS, 3 (10), pp. 598-603, 2020, ISSN: 2520-1131.

Abstract | Links | BibTeX

Chen, Li; Yu, Zhi Gen; Liang, Dan; Li, Sifan; Tan, Wee Chong; Zhang, Yong-Wei; Ang, Kah-Wee

Ultrasensitive and robust two-dimensional indium selenide flexible electronics and sensors for human motion detection Journal Article

NANO ENERGY, 76 , 2020, ISSN: 2211-2855.

Abstract | Links | BibTeX

Kokkoniemi, R; Girard, J -P; Hazra, D; Laitinen, A; Govenius, J; Lake, R E; Sallinen, I; Vesterinen, V; Partanen, M; Tan, J Y; Chan, K W; Tan, K Y; Hakonen, P; Mottonen, M

Bolometer operating at the threshold for circuit quantum electrodynamics Journal Article

NATURE, 586 (7827), pp. 47+, 2020, ISSN: 0028-0836.

Abstract | Links | BibTeX

Zeng, Shengwei; Tang, Chi Sin; Yin, Xinmao; Li, Changjian; Li, Mengsha; Huang, Zhen; Hu, Junxiong; Liu, Wei; Omar, Ganesh Ji; Jani, Hariom; Lim, Zhi Shiuh; Han, Kun; Wan, Dongyang; Yang, Ping; Pennycook, Stephen John; Wee, Andrew T S; Ariando, Ariando

Phase Diagram and Superconducting Dome of Infinite-Layer Nd1-xSxNiO2 Thin Films Journal Article

PHYSICAL REVIEW LETTERS, 125 (14), 2020, ISSN: 0031-9007.

Abstract | Links | BibTeX

Wang, Qixing; Zhang, Qi; Luo, Xin; Wang, Junyong; Zhu, Rui; Liang, Qijie; Zhang, Lei; Yong, Justin Zhou; Wong, Calvin Pei Yu; Eda, Goki; Smet, Jurgen H; Wee, Andrew T S

Optoelectronic Properties of a van der Waals WS2 Monolayer/2D Perovskite Vertical Heterostructure Journal Article

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 12 (40), pp. 45235-45242, 2020, ISSN: 1944-8244.

Abstract | Links | BibTeX

Chen, Xiaoping; Salim, Teddy; Zhang, Ziyu; Yu, Xiaojiang; Volkova, Ira; Nijhuis, Christian A

Large Increase in the Dielectric Constant and Partial Loss of Coherence Increases Tunneling Rates across Molecular Wires Journal Article

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 12 (40), pp. 45111-45121, 2020, ISSN: 1944-8244.

Abstract | Links | BibTeX

Duffin, Thorin J; Kalathingal, Vijith; Radulescu, Andreea; Li, Changjian; Pennycook, Stephen J; Nijhuis, Christian A

Cavity Plasmonics in Tunnel Junctions: Outcoupling and the Role of Surface Roughness Journal Article

PHYSICAL REVIEW APPLIED, 14 (4), 2020, ISSN: 2331-7019.

Abstract | Links | BibTeX

Wang, Juefan; Quek, Su Ying

Isolated flat bands and physics of mixed dimensions in a 2D covalent organic framework Journal Article

NANOSCALE, 12 (39), pp. 20279-20286, 2020, ISSN: 2040-3364.

Abstract | Links | BibTeX

Xiong, Ting; Zhang, Yaoxin; Lee, Wee Siang Vincent; Xue, Junmin

Defect Engineering in Manganese-Based Oxides for Aqueous Rechargeable Zinc-Ion Batteries: A Review Journal Article

ADVANCED ENERGY MATERIALS, 10 (34), 2020, ISSN: 1614-6832.

Abstract | Links | BibTeX

Liang, Shiheng; Shi, Shuyuan; Hsu, Chuang-Han; Cai, Kaiming; Wang, Yi; He, Pan; Wu, Yang; Pereira, Vitor M; Yang, Hyunsoo

Spin-Orbit Torque Magnetization Switching in MoTe2/Permalloy Heterostructures Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (37), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Hu, Junxiong; Gou, Jian; Yang, Ming; Omar, Ganesh Ji; Tan, Junyou; Zeng, Shengwei; Liu, Yanpeng; Han, Kun; Lim, Zhishiuh; Huang, Zhen; Wee, Andrew Thye Shen; Ariando, Ariando

Room-Temperature Colossal Magnetoresistance in Terraced Single-Layer Graphene Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (37), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Yao, Chuanhao; Guo, Na; Xi, Shibo; Xu, Cong-Qiao; Liu, Wei; Zhao, Xiaoxu; Li, Jing; Fang, Hanyan; Su, Jie; Chen, Zhongxin; Yan, Huan; Qiu, Zhizhan; Lyu, Pin; Chen, Cheng; Xu, Haomin; Peng, Xinnan; Li, Xinzhe; Liu, Bin; Su, Chenliang; Pennycook, Stephen J; Sun, Cheng-Jun; Li, Jun; Zhang, Chun; Du, Yonghua; Lu, Jiong

Atomically-precise dopant-controlled single cluster catalysis for electrochemical nitrogen reduction Journal Article

NATURE COMMUNICATIONS, 11 (1), 2020, ISSN: 2041-1723.

Abstract | Links | BibTeX

Xu, Haomin; Xi, Shibo; Li, Jing; Liu, Shikai; Lyu, Pin; Yu, Wei; Sun, Tao; Qi, Dong-Chen; He, Qian; Xiao, Hai; Lin, Ming; Wu, Jishan; Zhang, Jia; Lu, Jiong

Chemical design and synthesis of superior single-atom electrocatalystsvia in situpolymerization Journal Article

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 8 (34), pp. 17683-17690, 2020, ISSN: 2050-7488.

Abstract | Links | BibTeX

Lian, Xu; Ma, Zhirui; Zhang, Zhonghan; Yang, Jinlin; Liu, Yuan; Gu, Chengding; Guo, Rui; Wang, Yanan; Ye, Xin; Sun, Shuo; Zheng, Yue; Ding, Honghe; Hu, Jun; Cao, Xu; Mao, Hongying; Zhu, Junfa; Li, Shuzhou; Chen, Wei

Alkali metal storage mechanism in organic semiconductor of perylene-3,4,9, 10-tetracarboxylicdianhydride Journal Article

APPLIED SURFACE SCIENCE, 524 , 2020, ISSN: 0169-4332.

Links | BibTeX

Zhang, Zhaofei; Qiu, Chuntian; Xu, Yangsen; Han, Qing; Tang, Junwang; Loh, Kian Ping; Su, Chenliang

Semiconductor photocatalysis to engineering deuterated N-alkyl pharmaceuticals enabled by synergistic activation of water and alkanols Journal Article

NATURE COMMUNICATIONS, 11 (1), 2020, ISSN: 2041-1723.

Abstract | Links | BibTeX

Zhang, Qi; Linardy, Eric; Wang, Xinyun; Eda, Goki

Excitonic Energy Transfer in Heterostructures of Quasi-2D Perovskite and Monolayer WS2 Journal Article

ACS NANO, 14 (9), pp. 11482-11489, 2020, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

Zhang, Lei; Yang, Tong; He, Xiaoyue; Zhang, Wen; Vinai, Giovanni; Tang, Chi Sin; Yin, Xinmao; Torelli, Piero; Feng, Yuan Ping; Wong, Ping Kwan Johnny; Wee, Andrew T S

Molecular Beam Epitaxy of Two-Dimensional Vanadium-Molybdenum Diselenide Alloys Journal Article

ACS NANO, 14 (9), pp. 11140-11149, 2020, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

Alexeev, Evgeny M; Mullin, Nic; Ares, Pablo; Nevison-Andrews, Harriet; Skrypka, Oleksandr; Godde, Tillmann; Kozikov, Aleksey; Hague, Lee; Wang, Yibo; Novoselov, Kostya S; Fumagalli, Laura; Hobbs, Jamie K; I, Alexander Tartakovskii

Emergence of Highly Linearly Polarized Interlayer Exciton Emission in MoSe2/WSe2 Heterobilayers with Transfer-Induced Layer Corrugation Journal Article

ACS NANO, 14 (9), pp. 11110-11119, 2020, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

Arramel, ; Hu, Pan; Xie, Aozhen; Yin, Xinmao; Tang, Chi Sin; Ikeda, Kei; Mahyuddin, Muhammad Haris; Sahdan, Muhammad Fauzi; Wang, Dingguan; Yoshizawa, Kazunari; Wang, Hong; Birowosuto, Muhammad Danang; Dang, Cuong; Rusydi, Andrivo; Wee, Andrew Thye Shen; Wu, Jishan

Molecular functionalization of all-inorganic perovskite CsPbBr(3)thin films Journal Article

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, 8 (36), pp. 12587-12598, 2020, ISSN: 2050-7526.

Abstract | Links | BibTeX

Gomes, Lidia C; Carvalho, A

Electronic and optical properties of low-dimensional group-IV monochalcogenides Journal Article

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 128 (12), 2020, ISSN: 0021-8979.

Abstract | Links | BibTeX

Han, Yingmei; Nickle, Cameron; Zhang, Ziyu; Astier, Hippolyte P A G; Duffin, Thorin J; Qi, Dongchen; Wang, Zhe; del Barco, Enrique; Thompson, Damien; Nijhuis, Christian A

Electric-field-driven dual-functional molecular switches in tunnel junctions Journal Article

NATURE MATERIALS, 19 (8), pp. 843+, 2020, ISSN: 1476-1122.

Abstract | Links | BibTeX

Yu, Wei; Wang, Zishen; Zhao, Xiaoxu; Wang, Junyong; Herng, Tun Seng; Ma, Teng; Zhu, Zhiyu; Ding, Jun; Eda, Goki; Pennycook, Stephen J; Feng, Yuan Ping; Loh, Kian Ping

Domain Engineering in ReS(2)by Coupling Strain during Electrochemical Exfoliation Journal Article

ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 30 (31), 2020, ISSN: 1616-301X.

Abstract | Links | BibTeX

Verzhbitskiy, Ivan A; Kurebayashi, Hidekazu; Cheng, Haixia; Zhou, Jun; Khan, Safe; Feng, Yuan Ping; Eda, Goki

Controlling the magnetic anisotropy in Cr(2)Ge(2)Te(6)by electrostatic gating Journal Article

NATURE ELECTRONICS, 3 (8), pp. 460+, 2020, ISSN: 2520-1131.

Abstract | Links | BibTeX

Wang, Junyong; Zhou, Yong Justin; Xiang, Du; Ng, Shiuan Jun; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Eda, Goki

Polarized Light-Emitting Diodes Based on Anisotropic Excitons in Few-Layer ReS2 Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (32), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Wu, Kunze; Zhang, Lei; Yuan, Yifei; Zhong, Linxin; Chen, Zhongxin; Chi, Xiao; Lu, Hao; Chen, Zehong; Zou, Ren; Li, Tingzhen; Jiang, Chengyu; Chen, Yongkang; Peng, Xinwen; Lu, Jun

An Iron-Decorated Carbon Aerogel for Rechargeable Flow and Flexible Zn-Air Batteries Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (32), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Tang, Chi Sin; Yin, Xinmao; Zeng, Shengwei; Wu, Jing; Yang, Ming; Yang, Ping; Diao, Caozheng; Feng, Yuan Ping; Breese, Mark B H; Chia, Elbert E M; Venkatesan, Thirumalai; Chhowalla, Manish; Ariando, Ariando; Rusydi, Andrivo; Wee, Andrew T S

Interfacial Oxygen-Driven Charge Localization and Plasmon Excitation in Unconventional Superconductors Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (34), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Zambare, Rahul S; Dhopte, Kiran B; Nemade, Parag R; Tang, Chuyang Y

Effect of oxidation degree of GO nanosheets on microstructure and performance of polysulfone-GO mixed matrix membranes Journal Article

SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 244 , 2020, ISSN: 1383-5866.

Abstract | Links | BibTeX

Song, Shaotang; Guo, Na; Li, Xinzhe; Li, Guangwu; Haketa, Yohei; Telychko, Mykola; Su, Jie; Lyu, Pin; Qiu, Zhizhan; Fang, Hanyan; Peng, Xinnan; Li, Jing; Wu, Xinbang; Li, Ying; Su, Chenliang; Koh, Ming Joo; Wu, Jishan; Maeda, Hiromitsu; Zhang, Chun; Lu, Jiong

Real-Space Imaging of a Single-Molecule Monoradical Reaction Journal Article

JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 142 (31), pp. 13550-13557, 2020, ISSN: 0002-7863.

Abstract | Links | BibTeX

Wang, Dingguan; Yang, Ming; Arramel, ; Wu, Jishan; Wee, Andrew T S

Thermally Induced Chiral Aggregation of Dihydrobenzopyrenone on Au(111) Journal Article

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 12 (31), pp. 35547-35554, 2020, ISSN: 1944-8244.

Abstract | Links | BibTeX

Liu, Chang; Akhgar, Golrokh; Collins, James L; Hellerstedt, Jack; Tan, Cheng; Wang, Lan; Adam, Shaffique; Fuhrer, Michael S; Edmonds, Mark T

Quantum Transport in Air-Stable Na3Bi Thin Films Journal Article

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 12 (31), pp. 35542-35546, 2020, ISSN: 1944-8244.

Abstract | Links | BibTeX

Velicky, Matej; Rodriguez, Alvaro; Bousa, Milan; V, Andrey Krayev; Vondracek, Martin; Honolka, Jan; Ahmadi, Mahdi; Donnelly, Gavin E; Huang, Fumin; Abruna, Hector D; Novoselov, Kostya S; Frank, Otakar

Strain and Charge Doping Fingerprints of the Strong Interaction between Monolayer MoS2 and Gold Journal Article

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS, 11 (15), pp. 6112-6118, 2020, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

Costa, Mariana C F; Parra, Gustavo G; Larrude, Dunieskys R G; Fechine, Guilhermino J M

Screening effect of CVD graphene on the surface free energy of substrates Journal Article

PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 22 (29), pp. 16672-16680, 2020, ISSN: 1463-9076.

Abstract | Links | BibTeX

Cui, Xueping; Sun, Lulu; Zeng, Yan; Hao, Yang; Liu, Yanpeng; Wang, Dong; Yi, Yuanping; Loh, Kian Ping; Zheng, Jian; Liu, Yunqi

Visualization of Crystallographic Orientation and Twist Angles in Two-Dimensional Crystals with an Optical Microscope Journal Article

NANO LETTERS, 20 (8), pp. 6059-6066, 2020, ISSN: 1530-6984.

Abstract | Links | BibTeX

Shi, Yanmeng; Xu, Shuigang; Yang, Yaping; Slizovskiy, Sergey; Morozov, Sergey V; Son, Seok-Kyun; Ozdemir, Servet; Mullan, Ciaran; Barrier, Julien; Yin, Jun; Berdyugin, Alexey I; Piot, Benjamin A; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; Fal'ko, Vladimir I; Novoselov, Kostya S; Geim, A K; Mishchenko, Artem

Electronic phase separation in multilayer rhombohedral graphite Journal Article

NATURE, 584 (7820), pp. 210+, 2020, ISSN: 0028-0836.

Abstract | Links | BibTeX

Trushin, Maxim; Sarkar, Soumya; Mathew, Sinu; Goswami, Sreetosh; Sahoo, Prasana; Wang, Yan; Yang, Jieun; Li, Weiwei; MacManus-Driscoll, Judith L; Chhowalla, Manish; Adam, Shaffique; Venkatesan, T

Evidence of Rotational Frohlich Coupling in Polaronic Trions Journal Article

PHYSICAL REVIEW LETTERS, 125 (8), 2020, ISSN: 0031-9007.

Abstract | Links | BibTeX

Yam, Kah-Meng; Guo, Na; Jiang, Zhuoling; Li, Shulong; Zhang, Chun

Enhancing Reactivity of SiC-Supported Graphene by Engineering Intercalated Metal Atoms at the Interface Journal Article

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 124 (33), pp. 18126-18131, 2020, ISSN: 1932-7447.

Abstract | Links | BibTeX

Arramel, ; Xie, Aozhen; Yin, Xinmao; Tang, Chi Sin; Mahyuddin, Muhammad Haris; Hettiarachchi, Chathuranga; Sandan, Muhammad Fauzi; Yoshizawa, Kazunari; Dang, Cuong; Birowosuto, Muhammad Danang; Wee, Andrew Thye Shen; Rusydi, Andrivo

Electronic and Optical Modulation of Metal-Doped Hybrid Organic-Inorganic Perovskites Crystals by Post-Treatment Control Journal Article

ACS APPLIED ENERGY MATERIALS, 3 (8), pp. 7500-7511, 2020, ISSN: 2574-0962.

Abstract | Links | BibTeX

Leng, Kai; Fu, Wei; Liu, Yanpeng; Chhowalla, Manish; Loh, Kian Ping

From bulk to molecularly thin hybrid perovskites Journal Article

NATURE REVIEWS MATERIALS, 5 (7), pp. 482-500, 2020, ISSN: 2058-8437.

Abstract | Links | BibTeX

Xu, Zai-Quan; Mendelson, Noah; Scott, John A; Li, Chi; Abidi, Irfan H; Liu, Hongwei; Luo, Zhengtang; Aharonovich, Igor; Toth, Milos

Charge and energy transfer of quantum emitters in 2D heterostructures Journal Article

2D MATERIALS, 7 (3), 2020, ISSN: 2053-1583.

Abstract | Links | BibTeX

Verzhbitskiy, Ivan A; Voiry, Damien; Chhowalla, Manish; Eda, Goki

Disorder-driven two-dimensional quantum phase transitions in LixMoS2 Journal Article

2D MATERIALS, 7 (3), 2020, ISSN: 2053-1583.

Abstract | Links | BibTeX

Pozo-Zamudio, Del O; Genco, A; Schwarz, S; Withers, F; Walker, P M; Godde, T; Schofield, R C; Rooney, A P; Prestat, E; Watanabe, K; Taniguchi, T; Clark, C; Haigh, S J; Krizhanovskii, D N; Novoselov, K S; I, Tartakovskii A

Electrically pumped WSe2-based light-emitting van der Waals heterostructures embedded in monolithic dielectric microcavities Journal Article

2D MATERIALS, 7 (3), 2020, ISSN: 2053-1583.

Abstract | Links | BibTeX

Deng, Jiefang; Miriyala, Venkata Pavan Kumar; Zhu, Zhifeng; Fong, Xuanyao; Liang, Gengchiau

Voltage-Controlled Spintronic Stochastic Neuron for Restricted Boltzmann Machine With Weight Sparsity Journal Article

IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, 41 (7), pp. 1102-1105, 2020, ISSN: 0741-3106.

Abstract | Links | BibTeX

Linardy, Eric; Trushin, Maxim; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Eda, Goki

Electro-Optic Upconversion in van der Waals Heterostructures via Nonequilibrium Photocarrier Tunneling Journal Article

ADVANCED MATERIALS, 32 (29), 2020, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Naradipa, Muhammad Avicenna; Xie, Aozhen; Arramel, ; Yin, Xinmao; Tang, Chi Sin; Sahdan, Muhammad Fauzi; Asmara, Teguh Citra; Dang, Cuong; Birowosuto, Muhammad Danang; Wee, Andrew Thye Shen; Rusydi, Andrivo

Spin Correlated-Plasmons at Room Temperature Driven by Electronic Correlations in Lead-Free 2D Hybrid Organic-Inorganic Perovskites Journal Article

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 124 (26), pp. 14272-14278, 2020, ISSN: 1932-7447.

Abstract | Links | BibTeX

Liu, Yiyuan; Liu, Yu-Fei; Gui, Xin; Xiang, Cheng; Zhou, Hui-Bin; Hsu, Chuang-Han; Lin, Hsin; Chang, Tay-Rong; Xie, Weiwei; Jia, Shuang

Bond-breaking induced Lifshitz transition in robust Dirac semimetal VAl3 Journal Article

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 117 (27), pp. 15517-15523, 2020, ISSN: 0027-8424.

Abstract | Links | BibTeX

Fu, Wei; Zhao, Xiaoxu; Wang, Ke; Chen, Zhi; Leng, Kai; Fu, Deyi; Song, Peng; Wang, Hai; Deng, Longjiang; Pennycook, Stephen J; Zhang, Gang; Peng, Bo; Loh, Kian Ping

An Anomalous Magneto-Optic Effect in Epitaxial Indium Selenide Layers Journal Article

NANO LETTERS, 20 (7), pp. 5330-5338, 2020, ISSN: 1530-6984.

Abstract | Links | BibTeX

Zhu, Rui; Zhang, Wen; Shen, Wei; Wong, Ping Kwan Johnny; Wang, Qixing; Liang, Qijie; Tian, Zhen; Zhai, Ya; Qiu, Cheng-wei; Wee, Andrew T S

Exchange Bias in van der Waals CrCl3/Fe3GeTe2 Heterostructures Journal Article

NANO LETTERS, 20 (7), pp. 5030-5035, 2020, ISSN: 1530-6984.

Abstract | Links | BibTeX

1230 entries « 1 of 25 »