PUBLICATIONS

Browse through over scientific publications by CA2DM staff, students, collaborators, and partners.

891 entries « 1 of 18 »

2019

Liu, Wenqing; Wong, Ping Kwan Johnny; Xu, Yongbing

Hybrid spintronic materials: Growth, structure and properties Journal Article

Prog. Mater. Sci., 99 , pp. 27–105, 2019, ISSN: 0079-6425, (WOS:000449141500002).

Abstract | Links | BibTeX

Jiang, Yiqun; Chowdhury, Shamik; Balasubramanian, Rajasekhar

New insights into the role of nitrogen-bonding configurations in enhancing the photocatalytic activity of nitrogen-doped graphene aerogels Journal Article

J. Colloid Interface Sci., 534 , pp. 574–585, 2019, ISSN: 0021-9797, (WOS:000449235600060).

Abstract | Links | BibTeX

Ding, Xianguang; Peng, Fei; Zhou, Jun; Gong, Wenbin; Slaven, Garaj; Loh, Kian Ping; Lim, Chwee Teck; Leong, David Tai

Defect engineered bioactive transition metals dichalcogenides quantum dots Journal Article

Nat. Commun., 10 , pp. 41, 2019, ISSN: 2041-1723, (WOS:000454757200006).

Abstract | Links | BibTeX

Ma, Qiong; Xu, Su-Yang; Shen, Huitao; MacNeill, David; Fatemi, Valla; Chang, Tay-Rong; Valdivia, Andres Mier M; Wu, Sanfeng; Du, Zongzheng; Hsu, Chuang-Han; Fang, Shiang; Gibson, Quinn D; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Cava, Robert J; Kaxiras, Efthimios; Lu, Hai-Zhou; Lin, Hsin; Fu, Liang; Gedik, Nuh; Jarillo-Herrero, Pablo

Observation of the nonlinear Hall effect under time-reversal-symmetric conditions Journal Article

Nature, 565 (7739), pp. 337–+, 2019, ISSN: 0028-0836, (WOS:000455781600037).

Abstract | Links | BibTeX

Susilo, R A; Hsu, C -H; Lin, H; Cadogan, J M; Hutchison, W D; Campbell, S J

Structural, thermal and magnetic properties of Y2Fe2Si2C Journal Article

J. Alloy. Compd., 778 , pp. 618–624, 2019, ISSN: 0925-8388, (WOS:000455179500069).

Abstract | Links | BibTeX

2018

Zhao, Meng; Song, Peng; Teng, Jinghua

Electrically and Optically Tunable Responses in Graphene/Transition-Metal-Dichalcogenide Heterostructures Journal Article

ACS Appl. Mater. Interfaces, 10 (50), pp. 44102–44108, 2018, ISSN: 1944-8244, (WOS:000454383500089).

Abstract | Links | BibTeX

Kutty, Govindan R; Sreejith, Sivaramapanicker; Kong, Xianghua; He, Haiyong; Wang, Hong; Lin, Junhao; Suenaga, Kazu; Lim, Chwee Teck; Zhao, Yanli; Ji, Wei; Liu, Zheng

A topologically substituted boron nitride hybrid aerogel for highly selective CO2 uptake Journal Article

Nano Res., 11 (12), pp. 6325–6335, 2018, ISSN: 1998-0124, (WOS:000454367500019).

Abstract | Links | BibTeX

Liu, Tao; Xiang, Du; Zheng, Yue; Wang, Yanan; Wang, Xinyun; Wang, Li; He, Jun; Liu, Lei; Chen, Wei

Nonvolatile and Programmable Photodoping in MoTe2 for Photoresist-Free Complementary Electronic Devices Journal Article

Adv. Mater., 30 (52), pp. 1804470, 2018, ISSN: 0935-9648, (WOS:000454124800022).

Abstract | Links | BibTeX

Wang, Junyong; Verzhbitskiy, Ivan; Eda, Goki

Electroluminescent Devices Based on 2D Semiconducting Transition Metal Dichalcogenides Journal Article

Adv. Mater., 30 (47), pp. 1802687, 2018, ISSN: 0935-9648, (WOS:000450371900020).

Abstract | Links | BibTeX

Yan, Bixing; Wan, Dongyang; Chi, Xiao; Li, Changjian; Motapothula, Mallikarjuna Rao; Hooda, Sonu; Yang, Ping; Huang, Zhen; Zeng, Shengwei; Ramesh, Akash Gadekar; Pennycook, Stephen John; Rusydi, Andrivo; Ariando, ; Martin, Jens; Venkatesan, Thirumalai

Anatase TiO2-A Model System for Large Polaron Transport Journal Article

ACS Appl. Mater. Interfaces, 10 (44), pp. 38201–38208, 2018, ISSN: 1944-8244, (WOS:000449887600049).

Abstract | Links | BibTeX

Wu, Haijun; Zhao, Xiaoxu; Song, Dongsheng; Tian, Feng; Wang, John; Loh, Kian Ping; Pennycook, Stephen J

Progress and prospects of aberration-corrected STEM for functional materials Journal Article

Ultramicroscopy, 194 , pp. 182–192, 2018, ISSN: 0304-3991, (WOS:000450281700021).

Abstract | Links | BibTeX

Wang, Qixing; Zhang, Qi; Zhao, Xiaoxu; Luo, Xin; Wong, Calvin Pei Yu; Wang, Junyong; Wan, Dongyang; Venkatesan, T; Pennycook, Stephen J; Loh, Kian Ping; Eda, Goki; Wee, Andrew T S

Photoluminescence Upconversion by Defects in Hexagonal Boron Nitride Journal Article

Nano Lett., 18 (11), pp. 6898–6905, 2018, ISSN: 1530-6984, (WOS:000451102100033).

Abstract | Links | BibTeX

Kumar, Rajeev; Verzhbitskiy, Ivan; Giustiniano, Francesco; Sidiropoulos, Themistoklis P H; Oulton, Rupert F; Eda, Goki

Interlayer screening effects in WS2/WSe2 van der Waals hetero-bilayer Journal Article

2D Mater., 5 (4), pp. 041003, 2018, ISSN: 2053-1583, (WOS:000440778200001).

Abstract | Links | BibTeX

Zeng, S W; Yin, X M; Herng, T S; Han, K; Huang, Z; Zhang, L C; Li, C J; Zhou, W X; Wan, D Y; Yang, P; Ding, J; Wee, A T S; Coey, J M D; Venkatesan, T; Rusydi, A; Ariando, A

Oxygen Electromigration and Energy Band Reconstruction Induced by Electrolyte Field Effect at Oxide Interfaces Journal Article

PHYSICAL REVIEW LETTERS, 121 (14), 2018, ISSN: 0031-9007.

Abstract | Links | BibTeX

Droth, Matthias; Burkard, Guido; Pereira, Vitor M

Reply to "Comment on 'Piezoelectricity in planar boron nitride via a geometric phase'" Journal Article

Phys. Rev. B, 98 (16), pp. 167404, 2018, ISSN: 2469-9950, (WOS:000447932600010).

Abstract | Links | BibTeX

Zheng, Weidong; Huang, Bin; Li, Hongkun; Koh, Yee Kan

Achieving Huge Thermal Conductance of Metallic Nitride on Graphene Through Enhanced Elastic and Inelastic Phonon Transmission Journal Article

ACS Appl. Mater. Interfaces, 10 (41), pp. 35487–35494, 2018, ISSN: 1944-8244, (WOS:000447954600073).

Abstract | Links | BibTeX

Yin, Xinmao; Tang, Chi Sin; Majidi, Muhammad Aziz; Ren, Peng; Wang, Le; Yang, Ping; Diao, Caozheng; Yu, Xiaojian; Breese, Mark B H; Wee, Andrew T S; Wang, Junling; Rusydi, Andrivo

Modulation of Manganite Nanofilm Properties Mediated by Strong Influence of Strontium Titanate Excitons Journal Article

ACS Appl. Mater. Interfaces, 10 (41), pp. 35563–35570, 2018, ISSN: 1944-8244, (WOS:000447954600083).

Abstract | Links | BibTeX

Liu, Yanpeng; Rodrigues, J N B; Luo, Yong Zheng; Li, Linjun; Carvalho, Alexandra; Yang, Ming; Laksono, Evan; Lu, Junpeng; Bao, Yang; Xu, Hai; Tan, Sherman J R; Qiu, Zhizhan; Sow, Chorng Haur; Feng, Yuan Ping; Neto, Castro A H; Adam, Shaffique; Lu, Jiong; Loh, Kian Ping

Tailoring sample-wide pseudo-magnetic fields on a graphene-black phosphorus heterostructure Journal Article

Nat. Nanotechnol., 13 (9), pp. 828–+, 2018, ISSN: 1748-3387, (WOS:000443851800019).

Abstract | Links | BibTeX

Hsu, Chia-Hsiu; Huang, Zhi-Quan; Lin, Cho-Ying; Macam, Gennevieve M; Huang, Yu-Zhang; Lin, Deng-Sung; Chiang, Tai Chang; Lin, Hsin; Chuang, Feng-Chuan; Huang, Li

Growth of a predicted two-dimensional topological insulator based on InBi-Si(111)-root 7 x root 7 Journal Article

Phys. Rev. B, 98 (12), pp. 121404, 2018, ISSN: 2469-9950, (WOS:000443917200001).

Abstract | Links | BibTeX

Cheng, Fang; Ding, Zijing; Xu, Hai; Tan, Sherman J R; Abdelwahab, Ibrahim; Su, Jie; Zhou, Pinjia; Martin, Jens; Loh, Kian Ping

Epitaxial Growth of Single-Layer Niobium Selenides with Controlled Stoichiometric Phases Journal Article

Adv. Mater. Interfaces, 5 (15), pp. 1800429, 2018, ISSN: 2196-7350, (WOS:000441125500015).

Abstract | Links | BibTeX

Yan, Huan; Zhao, Xiaoxu; Guo, Na; Lyu, Zhiyang; Du, Yonghua; Xi, Shibo; Guo, Rui; Chen, Cheng; Chen, Zhongxin; Liu, Wei; Yao, Chuanhao; Li, Jing; Pennycook, Stephen J; Chen, Wei; Su, Chenliang; Zhang, Chun; Lu, Jiong

Atomic engineering of high-density isolated Co atoms on graphene with proximal-atom controlled reaction selectivity Journal Article

Nat. Commun., 9 , pp. 3197, 2018, ISSN: 2041-1723, (WOS:000442381600001).

Abstract | Links | BibTeX

Wang, Lin; Huang, Li; Tan, Wee Chong; Feng, Xuewei; Chen, Li; Ang, Kah-Wee

Tunable black phosphorus heterojunction transistors for multifunctional optoelectronics Journal Article

Nanoscale, 10 (29), pp. 14359–14367, 2018, ISSN: 2040-3364, (WOS:000443633600061).

Abstract | Links | BibTeX

Yuan, Li; Jiang, Li; Nijhuis, Christian A

The Drive Force of Electrical Breakdown of Large-Area Molecular Tunnel Junctions Journal Article

Adv. Funct. Mater., 28 (28), pp. 1801710, 2018, ISSN: 1616-301X, (WOS:000437829800024).

Abstract | Links | BibTeX

Miyauchi, Yuhei; Konabe, Satoru; Wang, Feijiu; Zhang, Wenjin; Hwang, Alexander; Hasegawa, Yusuke; Zhou, Lizhong; Mouri, Shinichiro; Toh, Minglin; Eda, Goki; Matsuda, Kazunari

Evidence for line width and carrier screening effects on excitonic valley relaxation in 2D semiconductors Journal Article

Nat. Commun., 9 , pp. 2598, 2018, ISSN: 2041-1723, (WOS:000437102500001).

Abstract | Links | BibTeX

Song, Peng; Hsu, Chuanghan; Zhao, Meng; Zhao, Xiaoxu; Chang, Tay-Rong; Teng, Jinghua; Lin, Hsin; Loh, Kian Ping

Few-layer 1T ' MoTe2 as gapless semimetal with thickness dependent carrier transport Journal Article

2D Mater., 5 (3), pp. 031010, 2018, ISSN: 2053-1583, (WOS:000435144800001).

Abstract | Links | BibTeX

Yang, Tong; Bao, Yang; Xiao, Wen; Zhou, Jun; Ding, Jun; Feng, Yuan Ping; Loh, Kian Ping; Yang, Ming; Wang, Shi Jie

Hydrogen Evolution Catalyzed by a Molybdenum Sulfide Two-Dimensional Structure with Active Basal Planes Journal Article

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 10 (26), pp. 22042-22049, 2018, ISSN: 1944-8244.

Abstract | Links | BibTeX

Rosa, Henrique G; Ho, Yi Wei; Verzhbitskiy, Ivan; Rodrigues, Manuel J F L; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; Eda, Goki; Pereira, Vitor M; Gomes, Jose C V

Characterization of the second- and third-harmonic optical susceptibilities of atomically thin tungsten diselenide Journal Article

SCIENTIFIC REPORTS, 8 , 2018, ISSN: 2045-2322.

Abstract | Links | BibTeX

Yam, Kah Meng; Guo, Na; Zhang, Chun

Two-dimensional Cu2Si sheet: a promising electrode material for nanoscale electronics Journal Article

Nanotechnology, 29 (24), pp. 245704, 2018, ISSN: 0957-4484, (WOS:000430331400001).

Abstract | Links | BibTeX

Wang, Qisheng; Li, Jie; Besbas, Jean; Hsu, Chuang-Han; Cai, Kaiming; Yang, Li; Cheng, Shuai; Wu, Yang; Zhang, Wenfeng; Wang, Kaiyou; Chang, Tay-Rong; Lin, Hsin; Chang, Haixin; Yang, Hyunsoo

Room-Temperature Nanoseconds Spin Relaxation in WTe2 and MoTe2 Thin Films Journal Article

Adv. Sci., 5 (6), pp. 1700912, 2018, ISSN: 2198-3844, (WOS:000435765900023).

Abstract | Links | BibTeX

Liu, Yanpeng; Yudhistira, Indra; Yang, Ming; Laksono, Evan; Luo, Yong Zheng; Chen, Jianyi; Lu, Junpeng; Feng, Yuan Ping; Adam, Shaffique; Loh, Kian Ping

Phonon-Mediated Colossal Magnetoresistance in Graphene/Black Phosphorus Heterostructures Journal Article

Nano Lett., 18 (6), pp. 3377–3383, 2018, ISSN: 1530-6984, (WOS:000435524300009).

Abstract | Links | BibTeX

Hamer, Matthew; Tovari, Endre; Zhu, Mengjian; Thompson, Michael D; Mayorov, Alexander; Prance, Jonathon; Lee, Yongjin; Haley, Richard P; Kudrynskyi, Zakhar R; Patane, Amalia; Terry, Daniel; Kovalyuk, Zakhar D; Ensslin, Klaus; Kretinin, Andrey; Geim, Andre; Gorbachev, Roman

Gate-Defined Quantum Confinement in InSe-Based van der Waals Heterostructures Journal Article

Nano Lett., 18 (6), pp. 3950–3955, 2018, ISSN: 1530-6984, (WOS:000435524300089).

Abstract | Links | BibTeX

Rodin, A S; Neto, Castro A H

Localized magnetic states in two-dimensional semiconductors Journal Article

Phys. Rev. B, 97 (23), pp. 235428, 2018, ISSN: 2469-9950, (WOS:000435544900004).

Abstract | Links | BibTeX

Huang, Yu Li; Zheng, Yu Jie; Song, Zhibo; Chi, Dongzhi; Wee, Andrew T S; Quek, Su Ying

The organic-2D transition metal dichalcogenide heterointerface Journal Article

Chem. Soc. Rev., 47 (9), pp. 3241–3264, 2018, ISSN: 0306-0012, (WOS:000431739100010).

Abstract | Links | BibTeX

Yu, Wing Chi; Zhou, Xiaoting; Chuang, Feng-Chuan; Yang, Shengyuan A; Lin, Hsin; Bansil, Arun

Nonsymmorphic cubic Dirac point and crossed nodal rings across the ferroelectric phase transition in LiOsO3 Journal Article

Phys. Rev. Mater., 2 (5), pp. 051201, 2018, ISSN: 2475-9953, (WOS:000433008500002).

Abstract | Links | BibTeX

Trushin, Maxim; Goerbig, Mark Oliver; Belzig, Wolfgang

Model Prediction of Self-Rotating Excitons in Two-Dimensional Transition-Metal Dichalcogenides Journal Article

Phys. Rev. Lett., 120 (18), pp. 187401, 2018, ISSN: 0031-9007, (WOS:000432975700004).

Abstract | Links | BibTeX

Whitcher, T J; Zhu, J -X; Chi, X; Hu, H; Zhao, Daming; Asmara, T C; Yu, X; Breese, M B H; Neto, Castro A H; Lam, Y M; Wee, A T S; Chia, Elbert E M; Rusydi, A

Importance of Electronic Correlations and Unusual Excitonic Effects in Formamidinium Lead Halide Perovskites Journal Article

Phys. Rev. X, 8 (2), pp. 021034, 2018, ISSN: 2160-3308, (WOS:000432983000002).

Abstract | Links | BibTeX

Li, Xin; Wu, Haijun; Elshahawy, Abdelnaby M; Wang, Ling; Pennycook, Stephen J; Guan, Cao; Wang, John

Cactus-Like NiCoP/NiCo-OH 3D Architecture with Tunable Composition for High-Performance Electrochemical Capacitors Journal Article

Adv. Funct. Mater., 28 (20), pp. 1800036, 2018, ISSN: 1616-301X, (WOS:000431959500010).

Abstract | Links | BibTeX

Ridolfi, Emilia; Lewenkopf, Caio H; Pereira, Vitor M

Excitonic structure of the optical conductivity in MoS2 monolayers Journal Article

Phys. Rev. B, 97 (20), pp. 205409, 2018, ISSN: 2469-9950, (WOS:000432027800005).

Abstract | Links | BibTeX

Trushin, Maxim

Theory of photoexcited and thermionic emission across a two-dimensional graphene-semiconductor Schottky junction Journal Article

Phys. Rev. B, 97 (19), pp. 195447, 2018, ISSN: 2469-9950, (WOS:000433287800010).

Abstract | Links | BibTeX

Chaudhuri, A; Mandal, L; Chi, X; Yang, M; Scott, M C; Motapothula, M; Yu, X J; Yang, P; Shao-Horn, Y; Venkatesan, T; Wee, A T S; Rusydi, A

Direct observation of anisotropic small-hole polarons in an orthorhombic structure of BiVO4 films Journal Article

Phys. Rev. B, 97 (19), pp. 195150–1, 2018, ISSN: 2469-9950, (WOS:000433063200002).

Abstract | Links | BibTeX

Yuan, Li; Wang, Lejia; Garrigues, Alvar R; Jiang, Li; Annadata, Harshini Venkata; Antonana, Marta Anguera; Barco, Enrique; Nijhuis, Christian A

Transition from direct to inverted charge transport Marcus regions in molecular junctions via molecular orbital gating Journal Article

Nat. Nanotechnol., 13 (4), pp. 322–+, 2018, ISSN: 1748-3387, (WOS:000429935600018).

Abstract | Links | BibTeX

Zhou, Jiadong; Lin, Junhao; Huang, Xiangwei; Zhou, Yao; Chen, Yu; Xia, Juan; Wang, Hong; Xie, Yu; Yu, Huimei; Lei, Jincheng; Wu, Di; Liu, Fucai; Fu, Qundong; Zeng, Qingsheng; Hsu, Chuang-Han; Yang, Changli; Lu, Li; Yu, Ting; Shen, Zexiang; Lin, Hsin; Yakobson, Boris I; Liu, Qian; Suenaga, Kazu; Liu, Guangtong; Liu, Zheng

A library of atomically thin metal chalcogenides Journal Article

Nature, 556 (7701), pp. 355–+, 2018, ISSN: 0028-0836, (WOS:000430285200047).

Abstract | Links | BibTeX

Yu, Xuechao; Yu, Peng; Wu, Di; Singh, Bahadur; Zeng, Qingsheng; Lin, Hsin; Zhou, Wu; Lin, Junhao; Suenaga, Kazu; Liu, Zheng; Wang, Qi Jie

Atomically thin noble metal dichalcogenide: a broadband mid-infrared semiconductor Journal Article

Nat. Commun., 9 , pp. 1545, 2018, ISSN: 2041-1723, (WOS:000430286800020).

Abstract | Links | BibTeX

Trushin, Maxim

Theory of thermionic emission from a two-dimensional conductor and its application to a graphene-semiconductor Schottky junction Journal Article

Appl. Phys. Lett., 112 (17), pp. 171109, 2018, ISSN: 0003-6951, (WOS:000431072800009).

Abstract | Links | BibTeX

Guo, Na; Yam, Kah Meng; Wang, Xiaolu; Zhang, Chun

N-doped ZnO nanosheets: towards high performance two dimensional catalysts Journal Article

Nanotechnology, 29 (10), pp. 105707, 2018, ISSN: 0957-4484, (WOS:000424020000001).

Abstract | Links | BibTeX

Rosa, Henrique G; Junpeng, Lu; Gomes, Lidia C; Rodrigues, Manuel J L F; Haur, Sow Chorng; Gomes, Jose C V

Second-Harmonic Spectroscopy for Defects Engineering Monitoring in Transition Metal Dichalcogenides Journal Article

Adv. Opt. Mater., 6 (5), pp. 1701327, 2018, ISSN: 2195-1071, (WOS:000426604700017).

Abstract | Links | BibTeX

Ho, Derek Y H; Yudhistira, Indra; Chakraborty, Nilotpal; Adam, Shaffique

Theoretical determination of hydrodynamic window in monolayer and bilayer graphene from scattering rates Journal Article

Phys. Rev. B, 97 (12), pp. 121404, 2018, ISSN: 2469-9950, (WOS:000428011700002).

Abstract | Links | BibTeX

Gao, Qiang; Li, Xing; Ning, Guo-Hong; Xu, Hai-Sen; Liu, Cuibo; Tian, Bingbing; Tang, Wei; Loh, Kian Ping

Covalent Organic Framework with Frustrated Bonding Network for Enhanced Carbon Dioxide Storage Journal Article

Chem. Mat., 30 (5), pp. 1762–1768, 2018, ISSN: 0897-4756, (WOS:000427661500036).

Abstract | Links | BibTeX

Tan, Sherman Jun Rong; Abdelwahab, Ibrahim; Chu, Leiqiang; Poh, Sock Mui; Liu, Yanpeng; Lu, Jiong; Chen, Wei; Loh, Kian Ping

Quasi-Monolayer Black Phosphorus with High Mobility and Air Stability Journal Article

Adv. Mater., 30 (6), pp. 1704619, 2018, ISSN: 0935-9648, (WOS:000424485100021).

Abstract | Links | BibTeX

Tan, Wee Chong; Huang, Li; Ng, Rui Jie; Wang, Lin; Hasan, Dihan Md Nuruddin; Duffin, Thorin Jake; Kumar, Karuppannan Senthil; Nijhuis, Christian A; Lee, Chengkuo; Ang, Kah-Wee

A Black Phosphorus Carbide Infrared Phototransistor Journal Article

Adv. Mater., 30 (6), pp. 1705039, 2018, ISSN: 0935-9648, (WOS:000424485100023).

Abstract | Links | BibTeX

891 entries « 1 of 18 »