OPERATIONS

RESEARCH COMPUTING SUPPORT

Miguel Dias Costa
Marilen Buenviaje

ADMINISTRATION

Andy Voon
Bernice Kiong
Chua Ting Ting
Hoay May Tang
Lam Jia Chyi
Lien Jei Foo
Zhang Shujie

MICRO AND NANO-FABRICATION FACILITY

Ang Han Siong
Ibrahim Nor
Imran Bin Sumarto
Gavin Koon Kok Wai
Muhammad Azhari Bin Khabir
Tan Jun You
Woong Sai Hoo
Zinc