OPERATIONS

RESEARCH COMPUTING SUPPORT

Miguel Dias Costa
Marilen Buenviaje

ADMINISTRATION

Cynthia Lee
Andy Voon
Bernice Kiong
Lam Jia Chyi
Lien Jei Foo
Zhang Shujie

MICRO AND NANO-FABRICATION FACILITY

Ang Han Siong
Ibrahim Nor
Imran Bin Sumarto
Gavin Koon Kok Wai
Muhammad Azhari Bin Khabir
Tan Jun You
Woong Sai Hoo